Cursos presencials

css templates

CFA Pere Calders, Barcelona

1 al 5 de juliol / 8 al 12 de juliol

 - Del 1 al 5 de juliol -

Aquest curs d'Escola d'Estiu per a Docents ofereix una oportunitat per explorar estratègies innovadores per fomentar la convivència positiva al centre educatiu. Es centrarà en la identificació i abordatge de fake news i rumors, l'orientació del jovent i dels adults, així com en promoure la desconnexió i el benestar digital. L'objectiu és proporcionar als docents eines pràctiques per promoure un entorn escolar saludable i resiliència en els estudiants.
El curs combina sessions teòriques, tallers pràctics i debats interactius per aprofundir en els temes de convivència positiva, fake news, rumors i orientació juvenil. Es farà servir una varietat de recursos, com ara presentacions multimèdia, estudis de cas, simulacions de situacions reals i activitats de grup. S'incitarà a la participació activa dels docents per facilitar l'aprenentatge col·lectiu i el compartiment d'experiències.


Formador/a: Nerea Montaño

OBJECTIUS
• Desenvolupar estratègies per a la identificació i abordatge de fake news i rumors.
• Explorar tècniques de verificació de fonts i contingut. 
• Implementar protocols eficaços per a la desmentida de rumors i informació falsa. 
• Promoure la creació de vincles positius entre docents i estudiants: 
• Fomentar la comunicació oberta i l'empatia en l'entorn escolar. 
• Desenvolupar activitats per a la construcció de relacions de confiança. 
• Dotar de recursos als docents per a l'orientació efectiva del jovent: 
• Proporcionar estratègies per a la gestió de problemes adolescents, com ara l'ansietat i la pressió social. 
• Oferir orientació sobre com abordar temes sensibles, com ara la salut mental i les relacions personals. 
• Implementar pràctiques educatives centrades en la promoció de la resiliència: 
• Introduir tècniques per a la construcció de resiliència en els estudiants. 
• Capacitar els docents per a la creació d'un entorn escolar que afavoreixi la recuperació i el creixement personal davant els reptes. 
• Fomentar espais de desconnexió i benestar digital: 
• Educar sobre la importància de les paus digitals i la gestió del temps davant les pantalles. 
• Proporcionar estratègies per a la creació d'entorns escolars equilibrats que promoguin el benestar emocional i la salut mental. 

CONTINGUTS
 • Aprofundiment en la capacitat de verificació de fonts i contingut.
• Implementació de protocols efectius per a la desmentida de rumors i informació falsa.
• Establiment d'un clima d'empatia i comunicació oberta.
• Creació d'activitats per a la consolidació de relacions de confiança.
• Provisió d'eines per a la gestió de problemes adolescents, com ara l'ansietat i la pressió social.
• Oferiment de suport en l'abordatge de temes sensibles, com ara la salut mental i les relacions personals.
• Introducció de tècniques per al desenvolupament de la resiliència en els estudiants.
• Capacitació dels docents per a la creació d'un entorn escolar que afavoreixi la recuperació i el creixement personal davant els reptes. 

La comunicació és la base de la convivència, explorar i endinsar-nos en les arrels de la nostra manera d'expressar-nos ens facilitarà reconèixer patrons i modificar-los per a generar benestar personal i una convivència satisfactòria

Formador/a: Maribel García Cotto

OBJECTIUS

Generar espais de diàlegs entorn a la comunicació
Identificar patrons de comunicació
Conèixer i Practicar el model de la comunicació no violenta

TEMARI

1. LES DIRECCIONS DE LA COMUNICACIÓ
Els activadors de la comunicació
La finestra de les emocions i els sentiments
identificació de les necessitats
Pràctica

2. EL TRÀNSIT DE LES RELACIONS
Relació personal
La comunicació compassiva
Relació amb els altres
Pràctica

3. EL CAMÍ DE LA COMUNICACIÓ NO VIOLENTA
Procés personal i empàtic
Aplicació de la CNV
Cuidar-me i cuidar
Pràctica 

En aquest curs afrontarem alguns dels reptes de l’ensenyament/aprenentatge d’una segona llengua centrant-nos, en especial, en les persones inmigrants i posant ènfasi en el seu context, les seves necessitats i les seves particularitats d'aprenentatge. Aprendre les llengües d’acollida és esencial per a que les persones nouvingudes puguin iniciar el seu nou recorregut vital. Conèixer la llengua és l’eina imprescindible per anar satisfent el mosaic de necessitats bàsiques (de feina, allotjament, relacions socials, etc.); per a l’apoderament personal; i, en conseqüència, per a la transformació social. Per tot això, proposem fer una mirada a aquest procés per tal que sigui més eficaç i motivador.

Formador/a: Amanda Canals


OBJECTIUS 

- Reflexionar sobre el procés d’alfabetització de persones no lletrades o poc lletrades.
- Conèixer quins recursos hi ha actualment per a dur a termen el procés d’alfabetització en català i/o castellà.
- Reflexionar sobre les particularitats de l’aprenentatge oral de la llengua.
- Apropar-nos a l’ensenyament d’una segona llengua segons metodologies comunicatives en persones lletrades i reflexionar sobre els aspectes a tenir en compte a l’hora de dur a termen aquest ensenyament.

CONTINGUTS

Mòdul 1: L’alfabetització a hores d’ara: novetats en l’ensenyament a persones no lletrades o poc
• Els 4 nivells d’alfabetització segons LASLLIAM (Literacy en Second Language Learning for the Linguistic Integration of Adult Migrants).
• Recursos: Oralpha
• Relació entre el coneixement de la llengua i l’alfabetització / vinculat amb l’aprenentatge oral de la llengua (es podria convidar a fer-ne un debat).
• Com gestionar la diversitat de nivells a l’aula.

Mòdul 2: ELE/CLE: Presentacions i pràctiques
• Presentacions del llenguatge/gramàtica comunicativa i presentacions de vocabulari.
• Pràctiques del llenguatge: controlades, semicontrolades i comunicatives
• Pràctiques de vocabulari

Mòdul 3: Destreses de la llengua: més enllà del listening i la redacció
• Objectius i característiques de les activitats de comprensió i expressió/interacció
• Llegir i escriure: per què? Qui? Com? (Objectius + tipologia dinàmiques)
• Escoltar i parlar: per què? Qui? Com? (Objectius + tioplogia dinàmiques)
• Integració de destreses

AVALUACIÓ
L'avaluació de l'aprofitament del curs es realitzarà amb les següents activitats:

· Comentari de cada un dels participants per escrit d'una experiència presentada al curs i elaboració crítica de les aportacions que s'observen, les dificultats que es preveuen i com superar-les
· Elaboració grupal de propostes de grup
· Es tindrà també en compte el seguiment de la participació i les aportacions fetes a les sessions.

Quan finalitzi el curs es farà una enquesta de valoració de la metodologia i de l'aprofitament
L’alumnat haurà de participar en el 80% de les activitats del curs i lliurar les tasques corresponents.

En unes societats cada cop més diverses lingüística i culturalment com les nostres, és esencial que les ciutadanes desenvolupem actituds i habilitats que ens permetin conviure adequadament les unes amb les altres. En aquest sentit, a l'aula de llengua estrangera es proporciona l'ocasió idònia per treballar la competència intercultural i l'apropament entre cultures. En aquest sentit, en aquest curs, reflexionarem sobre què és l'educació intercultural i com treballar-la a l'aula. D'altra banda i en relació amb la comunitat i les interrelacions, ens aproparem a l'aprenentatge cooperatiu on les diferències entre les aprenents i les seves particularitats representen un potencial per a l'aprenentatge i el construeixen enlloc de ser-ne un entrebanc. Finalment, dedicarem un espai a la comunicació oral que, sovint, és una de les motivacions principals per aprendre una segona llengua i en aquest curs reflexionarem sobre les característiques de la interacció oral i com fomentar-ne una pràctica significativa.

Formador/a: Amanda Canals

OBJECTIUS
• Reflexionar sobre el concepte d'interculturalitat i la competència intercultural.
Treballar propostes i presentar recursos per treballar-la a l'aula de llengua estrangera.
Analitzar com atendre de la diversitat cultural i lingüística a l'aula.
• Reflexionar sobre l'aprenentatge cooperatiu i les seves característiques i treballar dinámiques per propiciar-lo.
• Reflexionar sobre les característiques de la interacció oral i treballar idees per dissenyar activitats que la fomentin.
Proposar dinàmiques per propiciar la participació en les interaccions orals

CONTINGUTS

Mòdul 1: Donem importància a l’oralitat: recursos per treballar-la
• Com practiquem la llengua: objectius i tipologia d’activitats
• Idees per treballar la interacció oral (tipologia activitats / dinàmiques / correcció)
• Dinàmiques per propiciar la participació en les interaccions orals
• Avaluació / correcció.

Mòdul 2: Educació intercultural a l’aula de llengua estrangera (català / castellà)
• Què és la interculturalitat.
• Cultura, estereotip, prejudici i discriminació, inclusió i comunicació...
• Orientacions didàctiques, propostes i recursos per treballar la interculturalitat a l’aula.
• Gestió de la diversitat cultural i lingüística a l’aula.

Mòdul 3:Aprenentatge cooperatiu
• Què entenem per aprenentatge cooperatiu?
• Factors a tenir en compte: aprenentatge coopertatiu vs. Aprenentatge autònom.
• Dinàmiques per propiciar l’aprenentatge cooperatiu.
• Rols en les activitats cooperatives

AVALUACIÓ
Es realitzarà una avaluació contínua al llarg del curs i es prestarà especial atenció al seguiment dels objectius assolits en els diferents temes.
Per realitzar l'avaluació es tindrà en compte la reflexió aportada en les activitats, la realització de les tasques del curs així com l'autoavaluació de cada tema.
També es farà una enquesta de valoració de la metodologia i de l'aprofitament quan finalitzi el curs.
L’alumnat haurà de participar en el 80% de les activitats del curs i lliurar les tasques corresponents.

- Del 8 al 12 de juliol -

Durant els darrers dos anys, MMACA ha participat en el projecte europeu Erasmus+ Numeric[All] destinat a crear materials per a l'educació matemàtica d'adults poc escolaritzats.Actualment, alguns dels estímuls provocats pel projecte s’estan discutint en una Comunitat de Pràctiques local que vol dissenyar una oferta de formació específica per al professorat de matemàtiques de les EPA/FPAs.
Un dels productes del projecte va ser una Maleta Didàctica per portar als centres per muntar una exposició pop-up, és a dir, per oferir una experiència significativa d'educació no formal.
Les seves característiques són les d'un format àgil: una vintena de mòduls DINA3 en PVC que es poden exposar en menys de mitja hora i guardar en 15 minuts, fàcils de transportar i de reproduir a molt baix cost, si es volen utilitzar com a material d'aula.
D'aquesta manera no cal ocupar espais de manera permanent i alhora es pot tornar a treballar els materials més d'una vegada i mantenint les capacitats d'atenció i un ritme d'aprenentatge no estressant.
S'ha tingut especial cura perquè les propostes, en format de reptes senzills, però no banals, a resoldre, facin referència a un context quotidià i familiar, que siguin pragmàtiques, però no limitades al mer enfortiment de competències (càlcul). i elements bàsics de geometria) o a una adaptació empobridora del currículum de l'escola bressol. Pretenem, doncs, estimular competències més estructurals en el pensament matemàtic i especialment l'anàlisi i resolució de problemes i el descobriment d'estratègies.

Realitzarem les següents activitat:
• Us de una maleta pedagògica i d’un manual que ajuda el professor en la realització de les activitats relacionades amb l'exposició i suggereix connexions amb activitats per reforçar i consolidar les competències adquirides, per dur a terme a l'aula en forma de taller actiu.
• Visita a l’Exposició Permanent del MMACA per conìxxer recursos matemàtics que considerem de gran utilitat per als usuaris adults en tota la seva variabilitat.
• Taller de jocs d’estratègia basat en els productes del projecte Numeric[All]. Presentació d’estratégis per a la formació de joves i adults. Els jocs d’estratègia, es proposaran controlant els aspectes competitius i destacant, a través del diàleg i la col·laboració, el procés de desenvolupament i consolidació d'estratègies que tenen un valor que va més enllà de les matemàtiques.


Formador/a: Sergio Sanz; Professorat del MMACA – Museu de Matemàtiques de Catalunya


OBJECTIUS

1. Aprendre a utilitzar els materials
2. Dotar la al professorat d'un repertori d'activitats
3. Analitzar el seu impacte de les propostes d’activitaats matemàtiques en el context de l'EPA/FPA


CONTINGUYS

A. Continguts matemàtics

1. Càlcul
2. Geometria (2 i 3D)
3. Estratègia, estadística
4. Resolució de problemes
5. Estadística
6. Probabilitat 
7. Combinatòria
8. Topología

B. Continguts didàctics

1. Posar les bases per poder començar a idear nous projectes que involucrin als adults en coneixement i un us de les matemàtiques satisfactori i d’utilitat per la seva vida
2. Potenciar l’anàlisi de les variables i dissenyar una estratègies de resolució de problemes amb base matemàtica.
3. Superar la desconfiança envers les matemàtiques.

Avaluació

Es realitzarà una avaluació contínua al llarg del curs i es prestarà especial atenció al seguiment dels objectius assolits en els diferents temes. Per realitzar l'avaluació es tindrà en compte la reflexió aportada en les activitats, la realització de les tasques del curs així com l'autoavaluació de cada tema.

Es realitzaran les següents activitats d’avaluació:

1. Discussió de les activitats millor i pitjor valorades
2. Breu relació sobre un dels mòduls: aplicabilitat, potencialitats, suggeriments...
3. El professorat haurà d’escollir un mòdul que es pugui portar a una classe d’EPA/FPA, suggerint adaptacions específiques.
4. En finalitzar el seminari es farà una enquesta de valoració de la metodologia i de l'aprofitament.
5. L’alumnat haurà de participar en el 80% de les activitats del curs i lliurar les tasques corresponents i omplir el qüestionari de satisfacció.

L’educació l’entenem com un recurs social imprescindible perquè les persones puguin situar-se en una societat canviant. A l’àmbit rural s’estan produint canvis de gran abast i per pensar el seu futur cal dissenyar propostes educatives més enllà de l’escolarització obligatòria. Cal un suport educatiu per a totes les edats, el model tradicional de separació de les diferents etapes ja no és vigent. L’educació ocupa tota la vida de les persones, els canvis són constants i els coneixements també evolucionen ràpidament, i cal reciclar-se i aprendre noves formes de treball, perquè hi ha més temps d’oci. El món rural necessita una acció decidida i amb metodologia pròpia per aquest canvis.

Els municipis petits, han d’enfrontar els canvis culturals, de la informació, dels coneixements i noves formes d’aprendre. Tot amb l’objectiu de aconseguir un territori més equilibrat, que no empenyi a l’àmbit rural als marges del sistema sinó que l’ofereixi l’espai propi que li pertoca

L’educació ha de ser capaç de relacionar la formació bàsica imprescindible amb una educació per a la realitat professional d’aquest entorn i unes accions socials i culturals.

Aquest curs presentarà experiències que van en aquest sentit i permetrà estudiar les bases d’una metodologia pròpia pel mon rural en l’educació al llarg de la vida.


Formador/a: Nativitat Garcia


OBJECTIUS   

1. Presentar un marc de treball específic per l'educació al llarg de la vida al món rural.
2. Conèixer recursos metodològics i experiències a l'àmbit rural
3. Estudiar les possibilitats de connexió entre experiències i actuacions per impulsar el desenvolupament local.
4. Perfil docent adient i suport institucional pel treball educatiu.

CONTINGUTS   

• Context en el que es desenvolupa la formació a l’àmbit rural. Condicionaments i oportunitats
• Necessitats de formació al llarg de la vida a l’entorn rural.
• Àmbits de treball educatiu en el món rural amb persones adultes
• Experiències i projectes d’educació al llarg de la vida a municipis petits
• Criteris de treball per afavorir l’educació al llarg de la vida d a l’entorn rural
• Recursos institucionals disponibles.
• El lideratges des del món educatiu i connexions amb l’entorn. Vincles amb la comunitat que enforteixin les xarxes que ja tenen establertes i n'afavoreixin l'ampliació
• Estratègies de treball compartit que permeten compensar les dificultats d’accessibilitat, de recursos i metodològiques
• Models d'organització institucional i oportunitats d'aprenentatge dels alumnes

Seu de les activitats presencials

CFA Pere Calders
Carrer de Calàbria, 66, 1a planta
08015 Barcelona

Mobirise

educadults.org
info@educadults.com

© 2024 Agencia Letra '