Cursos virtuals

web templates free download

De l'1 al 12 de juliol

Ben entrat ja el segle XXI, es poden percebre senyals de què el model de democràcia sorgit d'occident es troba sotmès a un creixent descrèdit. Això és resultat de processos de llarg abast, fruit de les contradiccions dels mateixos models occidentals. Aquests, que són definits de manera més precisa com a "democràcies parcials" o "imperfectes", estableixen una participació ocasional i ritualitzada de la ciutadania en el procés polític, i per això, més aviat, l'empenyen a centrar-se en la dimensió privada de la vida.

En realitat, en la història de la cohabitació entre el sistema capitalista i la democràcia sempre s'ha plantejat com una necessitat primordial la de mantenir la dimensió de l'organització econòmica, com el marc de relacions i legislacions polítiques relacionades amb ella, fora de l'àmbit de decisió democràtic. Aquest és un poder reservat a un estrat de potentats. Amb la progressiva "naturalització" de les constants que donen lloc al sistema capitalista - la seva acceptació cada cop més acrítica - la democràcia va quedant escapçada, i perd la seva dimensió de marc per a una realització col·lectiva.

Actualment, a l'escenari occidental es promou la idea que el màxim camp de realització personal és el propi enriquiment privat, a través d'una competència agonística amb la resta de la comunitat. Per això la democràcia comença a ser representada com un obstacle, fútil i absurd, respecte a les aspiracions d'una ciutadania concebuda més com a aspirants a "propietaris".

Amb la idea de fer un recordatori dels beneficis de les democràcies que hem conegut a occident – i recordant les seves mancances - caldrà realitzar un petit recorregut històric. Això permetrà observar processos de llarg abast, que s'inicien a la democràcia del món clàssic, i que passen pel reflotament accidental a la modernitat, que són els que defineixen el món actual. Aquest camí històric és el que porta a les contradiccions actuals, on els vells ideals de la democràcia semblen haver perdut atractiu i fins l'apel·latiu emancipador en una dimensió col·lectiva. En aquest punt, s’aportaràn materials per al debat sobre l’estat actual de la democràcia i les perspectives a futur.

Així, l'objectiu final del curs és obrir una discussió sobre maneres efectives de gestionar els arguments i actituds de rebuig a la democràcia, que cada cop es troben més espolsats de vergonyes, especialment en els joves. Per això ha de resultar útil disposar d'eines i discursos per a incidir en la perspectiva democràtica a les aules, que representen petites àgores on els estudiants comparteixen les seves actituds.

Davant l'escenari polític actual, es planteja com a molt important la tasca cívica i pedagògica de reeditar debats sobre els valors compartits, el valor de la col·lectivitat a la pròpia vida i les actituds cíviques que resulten una base de convivència desitjable. Això ha de servir per a contrarestar tot un torrent de discursos de promoció dels valors individualistes i egoistes que, conscients o no, representen una constant erosió dels lligams de comunitat. I, cal recalcar, que aquesta és una activitat necessària tant des d'un punt de vista cívic com des de la pedagogia.


Formador/a: Constantí Gómez


OBJECTIUS    

1. Posar en relleu la definició de la democràcia com un òptim polític per a la societat, debatre sobre aquests valors positius, destacant-ne els punts forts com els més febles.
2. Generar estratègies discursives per a promoure el debat obert i els valors democràtics als diversos espais socials, en especial a les aules.
3. Fer front a dinàmiques de l'actualitat que relativitzen els valors de la democràcia en una comunitat i reclamen uns poc dissimulats girs cap al paternalisme o fins cap a l'autoritarisme.
4. Afirmar els valors socials comunitaris de la democràcia.


CONTINGUTS 

• La política i la democràcia al món clàssic
- La república proletària atenenca, Aristòtil i el seu judici sobre la democràcia radical.
- La caiguda de la república atenenca i el descrèdit de la democràcia a la cultura occidental.

• El ressorgiment de la democràcia en seu moderna: accident i reforma
- Revolucions, capitalisme i l'accident de la democràcia a les colònies angleses a Amèrica.
- El model de modernitat capitalista i la necessària "domesticació" de la democràcia.

• La situació de la democràcia actualment: flaqueses i reptes
- La radicalització democràtica i les alternatives: la radicalització de l’individualisme a occident
- Els valors humans de la democràcia radical i els moviments socials: l’aula com a espai d’intervenció.

AVALUACIÓ
L’avaluació es realitzarà a partir del seguiment de les activitats proposades. Per cada bloc temàtic s’aportarà una exposició en format de diapositives i una tasca relacionada, a comentar als respectius fòrums temàtics, per tal de fomentar la discussió col·lectiva. 

L'educació a la vida adulta pot esdevenir una eina de doni suport als canvis de la societat i permetin a les persones donar resposta als desafiament a les que han de fer front.
Cada moment social té els seus reptes i actualment l’ascens de discursos d’odi repercuteix de forma diària als nostres centres educatius. De forma explícita o implícita, a diari veiem com els discursos de l’alumnat es nodreixen de rumors, estigmatitzacions o intolerància cap a certs col·lectius, moltes vegades vulnerables.

Sense voler ser una esmena a la totalitat de les pràctiques educatives tradicionals en favor de la tolerància, aquest curs vol actualitzar conceptualment certs aspectes de les mateixes, mirant d’adaptar-les al context actual, tot donant eines als docents per tal de poder afinar les respostes a discursos cada vegada més simples però més captivadors per part del nostre alumnat.


Formador/a: Sergi Amat

OBJECTIUS 
• Estudiar les estratègies i tècniques que ens permetin identificar i treballar aquells discursos que poden derivar en estigmatització i exclusió social especialment de col·lectius vulnerables.
• Analitzar el context que possibilita el creixement de discursos d’odi a la societat actual.
• Aportar recursos pràctics que ens permetin treballar aquest situacions a l’aula.
• Adquirir coneixements teòrics i pràctics per tal d’analitzar de forma crítica noves situacions socials i educatives que repercuteixin al centre educatiu.

CONTINGUTS
• UNITAT 1: Introducció conceptual
A la primera unitat del curs farem una introducció inicial a aquelles qüestions que determinen i delimiten el creixement dels discursos d’odi i les opcions polítiques antidemocràtiques a la societat actual.

• UNITAT 2: Estratègies i eines antirumors
Una de les principals portes d’entrada dels discursos d’odi són els rumors sobre certs col·lectius que poden portar a l'estereotip i a la discriminació. En aquest bloc treballarem sobre els conceptes de rumor, estereotip o prejudici i desenvoluparem estratègies per esdevenir agents antirumors.

• UNITAT 3: Fake News
Un dels fenòmens més impactants del nostre temps és la manca de veracitat en moltes de les informacions que consumeixen la majoria de les persones que tenim a l’aula. Com podem identificar una font fiable? I una notícia falsa? En aquest bloc treballarem entorn d’aquestes preguntes que fan ballar el cap tant de les alumnes dels nostres centres educatius com de les pròpies professionals de l’educació.

• UNITAT 4: Punitivisme
Darrerament a les aules ha augmentat el debat sobre sentències judicials i aspectes de tipus legal. Cada vegada guanya més pes el discurs, segons el qual, a més duresa en les sancions i penes de presó més segura seria la nostra societat. Davant d’aquesta realitat a les professionals ens poden falta eines per poder confrontar certs discursos que semblen «de sentit comú», però que ens condueixen cap a una societat cada vegada més punitiva. En aquesta unitat treballarem entorn de conceptes legals bàsics i reflexionarem sobre aquest fenomen cada vegada més creixent a la nostra societat.

• UNITAT 5: Caixa d’eines en favor del respecte i la tolerància
A aquest última unitat programarem una activitat, amb la tutorització del formador del curs, que ens ajudi a treballar valors com el respecte i la tolerància per contrarestar els discursos d’odi cada dia més presents a l’aula.

AVALUACIÓ
L'avaluació de l'aprofitament del curs es realitzarà a través del seguiment de la participació i les aportacions fetes als diferents blocs temàtics. Es tindran en compte la participació i la reflexió personal.

L’avaluació dels coneixements serà de caire qualitatiu a partir de la resolució de casos i situacions específiques plantejades a l’aula.

Durant el curs es proposaran tres activitats obligatòries (Unitats 1, 3 i 5) i dues d’optatives (Unitats 2 i 4). Dins de la Unitat 5 es proposarà la realització d’una unitat didàctica amb els coneixement adquirits durant el curs a partir de la qual es podrà realitzar una avaluació de l’assoliment dels objectius. 

L'envelliment comporta canvis significatius a la salut i a la participació social de les persones grans, la qual cosa el converteix en un problema social a causa dels estereotips negatius, les dificultats d'adaptació, la falta d'estructures de suport i l'accés limitat als recursos essencials. És important promoure l'envelliment actiu de les persones grans, incentivant la participació contínua en qüestions de salut, socials, polítiques i econòmiques.

Objectiu del Curs: Facilitar als participants la comprensió dels principis de l'envelliment actiu, abordant els reptes socials i ambientals, proporcionant insights i pràctiques sobre com promoure l'envelliment actiu.


Formador/a: Lucy Mazera


METODOLOGIA DEL CURS I TÈCNIQUES DE FORMACIÓ 

Tot el curs es desenvolupa a la plataforma Moodle. L'acció es dinamitza mitjançant tutories a través del fòrum de debat.

Sessions en directe: Debats interactius per a aprofundir en la comprensió dels continguts.

Materials complementaris: Accés a lectures i vídeos addicionals.

Fòrums de discussió: Espais per a què els participants discuteixin entre si, intercanviïn experiències i ampliïn la seva xarxa de contactes. 

CONTINGUTS

Sessió 1: Determinants comportamentals i personals de l'envelliment actiu

Objectius
Comprendre el concepte d'envelliment actiu: Explorar els components de l'envelliment actiu i la seva importància per a la societat.
Identificar determinants comportamentals i la seva influència en el procés d'envelliment: examinar com la participació social, la salut mental i física, i la nutrició afecten l'envelliment.

Continguts

1. Introducció a l'Envelliment Actiu
· Presentació de la definició d'envelliment actiu, basada en les directrius de l'Organització Mundial de la Salut (OMS).
· Explicació dels components essencials de l'envelliment actiu, com la participació social, l'autonomia, i la salut integral.

2. Importància de l'Envelliment Actiu
· Discussió sobre com l'envelliment actiu contribueix al benestar individual i col·lectiu.
· Exploració dels beneficis de l'envelliment actiu per a la societat, com la millora en la qualitat de vida i la reducció de càrregues sanitàries.

3. Determinants Comportamentals de l'Envelliment Actiu 
· Anàlisi de com la participació social, la salut mental i física, i la nutrició són fonamentals per a un envelliment saludable.
·Discussió de casos pràctics o exemples per a il·lustrar aquests impactes.

Metodologia 
· Presentació Expositiva: Ús de diapositives per a presentar els conceptes clau.
· Debats en Grup: Utilització de plataforma (EAD) per a facilitar discussions en grups sobre com els determinants comportamentals afecten l'envelliment actiu en diferents contextos. Els grups poden preparar i compartir conclusions.

Avaluació
· Participació: Avaluar la participació en els debats en grup, enfocant-se en la qualitat de les contribucions i la capacitat d'aplicar els conceptes apresos.


Sessió 2: Teoria del Cicle de Vida – Ser Una Persona Gran

Objectius
· Comprendre la teoria del cicle de vida de Paul Baltes: Introduir els principis bàsics del desenvolupament humà al llarg de la vida.
· Comprendre com el procés de l'envelliment pot implicar tant desenvolupament com declivi, segons el context i els factors personals.

Continguts

Introducció a la Teoria del Cicle de Vida de Paul B. Baltes:

1. Rellevància de Baltes:
- Breu explicació sobre la contribució de Paul B. Baltes a l'estudi de l'envelliment.

2. Impacte de l'Envelliment
- Descripció de com l'envelliment afecta als aspectes físics, cognitius i socials de la vida.

3. Multidimensionalitat i multidireccionalitat de l'Envelliment
- Exploració de com el desenvolupament humà involucra diverses dimensions, amb possibles guanys i pèrdues.

4. Estratègies d'Adaptació:
- Discussió sobre mètodes per a adaptar-se i administrar els canvis associats amb l'envelliment.

Metodologia
· Presentació Teòrica: Ús de diapositives per a explicar els conceptes clau.
· Discussions en Grup: Foment de converses en grups sobre com els participants veuen aquests canvis a les seves vides o al seu entorn.

Avaluació
Participació: Observació i valoració de la participació en les discussions, enfocant en la rellevància de les contribucions.


Sessió 3: Factors Determinants a l’Envelliment 

Objectius
· Examinar com els ambients socials, econòmics i ambientals afecten l'envelliment.
· Comprendre com l'exclusió social afecta a les persones grans i identificar estratègies per a promoure la inclusió i el benestar.

Explorar la importància de l'educació permanent i la participació en la comunitat per a un envelliment actiu i saludable.

Continguts
· Determinants Socials, Econòmics i Ambientals de l'Envelliment: discussió sobre com factors com la salut, l'educació i la participació comunitària són influenciats per contextos socials i econòmics.
· Anàlisi de l'impacte de l'exclusió social en les persones grans i com la inclusió pot ser facilitada a través de polítiques públiques i iniciatives comunitàries.
· Exploració de la importància de l'educació contínua i la implicació comunitària com a mitjans per a millorar la qualitat de vida i promoure un envelliment saludable.

Metodologia
· Presentacions Interactives: Ús de presentacions en PowerPoint per a destacar dades i estudis que il·lustren els efectes dels diferents determinants sobre l'envelliment.
· Debats en Grup: Facilitar discussions entre els participants per a compartir experiències i perspectives sobre com diferents factors afecten l'envelliment en les seves comunitats.

Avaluació
Participació en Debats: Avaluar la contribució individual en les discussions de grup .


Sessió 4 - Educació i aprenentatge al llarg de la vida

Objectius
· Discutir el Rol de l'Educació: Analitzar com l'educació pot ser una eina per a promoure un envelliment saludable i actiu.
· Explorar l'Aprenentatge Continu: Avaluar les contribucions de l'aprenentatge continu per a millorar la qualitat de vida dels majors.

Continguts
· El Paper de l'Educació en l'Envelliment Actiu: Discussió sobre com l'educació pot facilitar un estil de vida més actiu i saludable per a les persones grans.
· Impacte de l'Aprenentatge Continu: Exploració de casos i estudis que demostren com l'aprenentatge continu influeix positivament en l'autonomia i benestar.

Metodologia
Ús de presentacions multimèdia per a exposar teories i evidències sobre la importància de l'educació en la tercera edat.

Avaluació
Participació: Avaluació de la participació en les discussions.


Sessió 5: Benestar en la tercera edat - Salut, Participació i Seguretat

Objectius
Fomentar el Desenvolupament de Polítiques de Suport: Promoure la comprensió de com les polítiques públiques poden ser dissenyades per a secundar i expandir programes educatius que beneficiïn directament a les persones grans, millorant així la seva qualitat de vida i benestar social.
Analitzar l'Impacte de Programes Educatius: Examinar com iniciatives com la "Universitat del Barri" milloren la qualitat de vida de les persones grans.

Continguts
· Anàlisi de com programes educatius poden millorar aspectes essencials com la salut, la seguretat, la participació social i la protecció de les persones grans.
· Discussió sobre la importància d'assegurar l'accés continu a l'aprenentatge i com això afavoreix una major integració social i benestar general.
· Estudi de Cas - Universitat del Barri: Presentació d'aquesta iniciativa com un model de programes educatius per a persones grans.

Metodologia
· Presentacions Didàctiques: Ús de material visual per a explicar les polítiques públiques i el seu impacte a l'educació de les persones grans.
· Debats Dirigits: Organització de debats sobre l'aplicabilitat i sostenibilitat de programes com la "Universitat del Barri" en diferents contextos.

Avaluació Final
Avaluació final de la contribució individual en els debats.


AVALUACIÓ
Participació: Avaluació basada en la participació en les sessions en directe i en les contribucions als debats.
Finalització del curs: feedback de les sessions

Any rera any la nostra societat s'allunya molt de ser homogènia culturalment parlant, encara que a vegades s'intenti ignorar aquest fet i actualment a les aules ens trobem amb diferències culturals, a generats complicacions perquè els i les educadores incloguin en les seves pràctiques pedagògiques aquestes diferències.

Per això, és necessari i exigeix, als i les educadores l'ús d'estratègies i recursos adequats que ajudin o permetin incloure aquestes diferències.

Per a aconseguir-ho, presentem aquest curs que ens donarà una base teòrica, com també recursos per a recopilat aquests cursos d'educació intercultural, d'aquesta manera estarà estaran aportant el seu granet de sorra al desenvolupament d'una societat cada vegada més diversa i globalitzada on es respecti la diversitat cultural i s'afavoreixi la inclusió.


Formador/a: Rodrigo CidOBJECTIUS 

• Aprendre a ensenyar des de la interculturalitat a l'aula, en els diferents nivells educatius.
• Conceptualitzar la cultura, multiculturalitat, interculturalitat i diversitat cultural.
• Transmetre la importància de la formació intercultural del professorat
• Afavorir l`educació inclusiva.
• Conèixer estratègies i recursos per a treballar la interculturalitat en diferents àmbits educatius.

CONTINGUTS

Tema 1: Educació intercultural. Bases i perspectives
1.1. L'Educació Intercultural
1.2. Models educatius d'educació intercultural
1.3. Ciutadania i identitat cultural
1.4. El desenvolupament de la perspectiva intercultural

Tema 2: Activitats, estratègies i recursos per a desenvolupar actituds interculturals 
2.1. Perspectives de treball de les activitats didàctiques en formació de joves i adults
2.2. Estratègies i recursos: Estudis de Casos, Clarificació de valors, Tècniques de Resolució de conflictes, Jocs de Simulació, Rol–Player, Pluja d'idees, etc. ….

Tema 3: Esterotips, prejudicis i discriminacions. Treball reflexius per l’elaboració d’estratègies didàctiques

AVALUACIÓ

1. A partir de la lectura d'un text base anomenat: "Fonamentació teòrica”, realitzar una síntesi a com a modo de mapa conceptual, infografia i/o cartell, amb alguna aplicació amb els aspectes o conceptes que consideris essencials.
2. Visionat de dos curtmetratges i reflexionar a partir de preguntes que se'ls lliurarà i aportacions pròpies per a actuar enfront dels estereotips, prejudicis i discriminacions que es produeixen cap a altres grups culturals.
3. Creació d'una simulació real o joc de rols a partir de determinats elements lliurats per a això.

L'educació inclusiva és un procés de transformació de les escoles perquè puguin donar resposta a les necessitats de cada estudiant tenint en compte les seves característiques i particularitats. Per a ells cal que tots i totes els/les agents educatius/es coneguin els elements teòrics, metodològics i eines per ensenyar i avaluar des de la diversitat a la pràctica educativa. Per tant, el taller següent pretén un primer àmbit contextualitzar a través de la reflexió que es tendeix per educació inclusiva i inclusió educativa (context històric) tenint en compte el paradigma col·laboratiu. Un segon àmbit relacionat amb el context legislatiu i principis d'equitat a les escoles (normes, lleis, equips d'orientació, professionals educatius i derivacions) Un tercer àmbit enfocat a les metodologies i eines per millorar la inclusió a l'aula (per això farem servir el Disseny Universal de l'Aprenentatge. DUA) i un darrer àmbit casos pràctics (adaptacions curriculars).

La metodologia a utilitzar per assolir els objectius plantejats serà a través de lectures reflexives de textos, Debats a través de fòrums, aprenentatges basats en problemes. Anàlisi de vídeos i pel·lícules amb preguntes obertes i reflexives


Formador/a: Juan Pablo Calle


OBJECTIUS

Aquest taller es pretén assolir els objectius següents

1. Introducció a la conceptualització, coneixement i enfocaments de la inclusió tant a l'àmbit educatiu com social.

2. Proporcionar el context legislatiu (lleis, normes i decrets) amb què es regeixen tant les escoles com a l'àmbit social en el tema d'inclusió.

3. Proporcionar instruments i eines que ajudin els professionals a millorar la seva feina i amb això contribuir a la inclusiva.

4. Analitzar casos pràctics per desenvolupar el pensament crític en temes d’inclusió.


CONTINGUTS

1. Fonamentació teòrica a la inclusió
- Context històric de leducació inclusiva
- Conceptualització sobre leducació inclusió.
- La presència de la inclusió a l'educació i l'aula
- La inclusió educativa com a afavoridora de la inclusió social

2. Foment de la política per a un context inclusiu
- Marc normatiu internacional sobre la inclusió
- L'educació inclusiva a la Unió Europea
- Marc normatiu a Espanya i Catalunya sobre la inclusió

3. Estratègies educatives per a una educació més inclusiva
- Principis del Disseny Universal de l’aprenentatge.
- Neurociència: Com aprèn el nostre cervell
- Les emocions i el compromís com a elements que millora els processos educatius

4. Taller
- Casos pràctics
- Pauta de treball aplicada als principis del DUA
- Estructura de planificació

AVALUACIÓ

L'avaluació es farà a partir de tres activitats:

1- Text (a definir)

Fonamentació teòrica realitzar una síntesi a mode d'infografia/cartell o mapa conceptual amb alguna aplicació com el Canva o una altra amb els aspectes o conceptes que consideris essencials.

2- Anàlisi de preguntes suggerides quan es vegin els vídeos:

1. Pel·lícula
• Què explica la pel·lícula?: fer un resum
• Temes que aborda?
• Explicar com influeix la pel·lícula en el teu àmbit professional
• Escull la frase que més t'agradi i l'escena que més t'agradi.
• T'ha emocionat, has empatitzat, té alguna cosa a veure com la teva vida personal i laboral?
• Et veus reflectit/da en algun aspecte…
• Has après alguna cosa?

2. Vídeos curts
• Quin tema aborda?
• T'has emocionat el vídeo, per què?
• T'has sentit reflectit en algun moment pel vídeo tant personal com professional
• Què t'aporta el vídeo a la teva vida professional?

3. Estudis de casos (encara per definir): es col·locaran tres casos d'accions pedagògiques a l'aula i els estudiants hauran de respondre preguntes sobre com resoldrien aquests casos

L'educació és una activitat que ens acompanya al llarg de la vida. Totes les persones actuem com a educadores i alhora ens eduquem mitjançant la relació amb els altres i amb l’entorn.

De vegades, s'ha entès la cultura com un conjunt de continguts, habilitats o processos que són adquirits i acumulats per superposició. Pensem la cultura com la capacitat de produir i acumular béns, com pintar un quadre, tocar un instrument, fer servir un refrany, preparar un plat de menjar… però la cultura també es pot entendre com un conjunt de continguts que recreem conjuntament totes les persones. Les dones i els homes som durant la nostra vida agents de producció cultural i alhora aprofitem l'aportació de la cultura per incidir en la realitat.

L'educació i la cultura ens poden ajudar a viure millor individualment i col·lectivament. María Zambrano assenyala que la cultura actual ha sabut aplicar els coneixements a la tècnica material, però, en canvi, no ha estat capaç de fer que el conjunt de la població participi de l'activitat creadora pròpia de la cultura. Per a ella, el coneixement implica la transformació de la vida: “el coneixement quan s’assimila no deixa la vida humana en el mateix estat que la va trobar”.

La cultura, en aquest sentit, implica una encarnació dels continguts. No es tracta de tenir una actitud purament passiva sinó que allò que rebem de la cultura passi a formar part de la nostra vida i ens ofereixi fruits apreciables.

En aquest curs treballarem en el marc de les històries de vida, relat autobiogràfic i els continguts provinent de l’experiència. Veurem com el bagatge personal i col·lectiu que ens aporta l'experiència no és un motiu de nostàlgia sinó l'aportació de continguts, de propostes que ens pot ajudar a sistematitzar coneixements i millorar el present i projectar-nos al futur.

Tenim a les nostres mans un valuós material que podem aprofitar per continuar aprenent i per oferir a la comunitat part de la nostra aportació.


Professorat: Angel Marzo- Rodrigo Cid


OBJECTIUS

1. Analitzar com actua l'experiència a la base de l'aprenentatge. Elements bàsics i aportacions conceptuals.
2. Estudiar la metodologia associada a la pedagogia experiencial.
3. Presentar materials i recursos per al treball en el marc pedagògic definit.
4. Treballar conjuntament a partir de l'experiència pedagògica del professorat participant al curs i proposar accions per la pràctica educativa.

CONTINGUTS

1. L’experiència com a element per l’aprenentatge. El quart saber.
2. Estudi dels processos implicats en l’aprenentatge basat en l’experiència.
3. Històries de vida: metodologia i estratègia per impulsar l'aprenentatge a l'educació permanent.
4. Experiències pedagògiques en activitats educatives amb adults i grans.
5. Recursos que ens aporten la metodologia de les històries de vida.
6. Procés, estratègies i metodologia per materialitzar Les històries de vida en un element que reculli els coneixements i aprenentatges per tal de crear un recurs per a la pràctica educativa.

AVALUACIÓ

L'avaluació de l'aprofitament del curs es realitzarà a través del seguiment de la participació i les aportacions fetes als diferents blocs temàtics. Es tindran en compte la participació i la reflexió personal.

Els alumnes hauran de participar en el 80% de les activitats del curs, lliurar les tasques que es corresponguin al curs. També caldrà identificar el progrés en l'adquisició dels continguts a través de les seves aportacions.

Estem immersos en un món audiovisual, on l'aprenentatge ha patit un canvi enorme que ha estat possible gràcies a l'entorn digital i als continguts visuals que són d'ús imprescindible en els processos d'ensenyament i aprenentatge.

Precisament aquest bombardeig d'imatges produeix un efecte d'anestèsia davant la realitat que fa que passi davant la nostra mirada sense exercir una visió crítica i constructiva a partir del que veiem.

El llenguatge cinematogràfic és un imaginari simbòlic comú per a la societat, i per aprendre a explorar-lo aquest curs vol proporcionar instruments, llenguatge i narrativa de cinema al professorat per a la seva aplicació en les diferents disciplines i àrees. L'objectiu és fer possible una educació plural, transversal i amb una mirada crítica per comprendre la nostra realitat a través del cinema.


Formadora: Jessica Cabezas


OBJECTIUS
· Introducció al coneixement dels fonaments del cinema i del seu llenguatge
específic.
· Proporcionar instruments, llenguatge i narrativa de cinema al professorat per a la seva aplicació en les diferents disciplines i temàtiques per contribuir a una educació plural i reflexiva.
· Desenvolupar la capacitat d' anàlisi crítica dels estudiants a través del cinema.

METODOLOGIA
Lectura de textos de referència, visionat de curtmetratges i realització de tasques individuals.

AVALUACIÓ  
• Realitzar una síntesi a mode d'infografia/cartell o mapa conceptual amb els aspectes o conceptes que consideris essencials.
• Respondre a un questionari sobre els curts metratges

Saps quines són les eines que més fan servir els teus estudiants? Formar a persones implica saber quines són les seves necessitats i també, identificar els canals a través dels quals es comuniquen i aprenen. Si com a docent no coneixes les eines que ells utilitzen per aprendre, és molt probable que no estiguis aprofitant tot el seu potencial i això repercuteix directament en l’aprenentatge del teu alumnat. Amb aquest curs, sabràs com es comuniquen, quines eines fan servir, com els agrada aprendre i, el més important, com fer servir les eines per treure’ls tot el potencial perquè ells aprenguin.

La principal finalitat d’aquest curs és la de fer servir les eines tecnològiques que tenim a l’abast per acompanyar i facilitar l’aprenentatge del nostre alumnat.


Professorat: Marta Ollé


OBJECTIUS

-Identificar les eines tecnològiques i els canals de comunicació que les persones joves fan servir per aprendre
-Utilitzar determinades eines tecnològiques per ensenyar-los a aprendre
-Plantejar una sessió formativa amb l’ús de les eines més apropiades segons la finalitat

CONTINGUTS

-La tecnologia en el context formatiu
-La responsabilitat en l’ús de les pantalles
-Eines per la gestió de l’aprenentatge
-Nous formats per ensenyar i per aprendre
-Disseny d’accions formatives on es faci ús d’eines tecnològiques que responguin a la finalitat de l’acció

AVALUACIÓ

Disseny d’una acció formativa que faci ús d’eines tecnològiques que responguin als objectius de l’acció formativa.

Al finalitzar el curs es farà una enquesta de valoració de la metodologia i de l'aprofitament

L’alumnat haurà de participar en el 80% de les activitats del curs i lliurar les tasques corresponents.

Saps quines són les eines que més fan servir els teus estudiants? Formar a persones implica saber quines són les seves necessitats i també, identificar els canals a través dels quals es comuniquen i aprenen. Com a docent, has de conèixer com aprèn l’alumnat i identificar les eines que ells utilitzen per aprendre per tal de poder extreure’n tot el seu potencial. L’aprenentatge de les persones participants en les teves accions formatives està en joc. Amb aquest curs, sabràs quines són les millors estratègies d’aprenentatge que pots fer servir per aconseguir que el teu alumnat aprengui i, alhora, quines són les eines tecnològiques que ho fan possible.

La principal finalitat d’aquest curs és la de saber quines eines tecnològiques pots fer servir per aplicar les millors estratègies d’aprenentatge en els teus cursos. D’aquesta manera faràs possible l’aprenentatge.


Professorat: Marta Ollé 

OBJECTIUS

-Com aprenem a l’edat adulta
-Conèixer tècniques i estratègies d’aprenentatge útils
-Utilitzar determinades eines tecnològiques per ensenyar a aprendre
-Plantejar una sessió formativa amb l’ús de les eines més apropiades segons la finalitat

CONTINGUTS

-L’aprenentatge en l’edat adulta
-Tècniques i estratègies d’aprenentatge
-Eines tecnològiques per la gestió de l’aprenentatge
-Disseny d’accions formatives on es faci ús d’eines tecnològiques que responguin a la finalitat de l’acció

AVALUACIÓ 

Disseny d’una acció formativa que faci ús d’eines tecnològiques que responguin als objectius de l’acció formativa.

Al finalitzar el curs es farà una enquesta de valoració de la metodologia i de l'aprofitament

L’alumnat haurà de participar en el 80% de les activitats del curs i lliurar les tasques corresponents.

L'educació del segle XXI és significativa, s'allunya dels continguts memorístics, exigeix una sistemàtica argumental que la doti d'una lògica narrativa. I aquest nou enfocament s'està desenvolupant de la mà de la tecnologia, que crea una experiència directa i immersiva. La utilització d'internet com a espai d'informació i comunicació, i com a ecosistema d'aprenentatge, la recent revolució de la intel·ligència artificial i els nous desenvolupaments en realitat augmentada, són elements la posada en funcionament dels quals ha de ser coneguda i analitzada pel professorat de qualsevol nivell i disciplina.

Formador/a: Javier Villatoro


OBJECTIUS 

1. Introduir els desenvolupaments tecnològics a l'aula d'acord amb les recomanacions del Consell d'Europa en matèria d'educació.
2. Posar en marxa recursos d'aprenentatge autònom i col·laboratiu a partir de les aportacions de la narrativa transmèdia.
3. Programar activitats a partir de l'ús de la intel·ligència artificial.
4. Enriquir el projecte didàctic amb aplicacions immersives i de realitat augmentada.

CONTINGUTS

· Bases i aplicacions educatives dels processos narratius transmedials.
· Tecnologies immersives i participatives a l'educació: la intel·ligència artificial i la realitat augmentada.
· Desenvolupament d'estratègies per a la col·laboració entre departaments al voltant d'un projecte comú.

AVALUACIÓ

En el curs se segueix un enfocament socioconstructivista, a partir de la base d'aprendre fent. Es promourà el treball autònom i col·laboratiu, alternant la reflexió metodològica amb la realització de tasques pràctiques, i el treball individual amb la comunicació i col·laboració amb altres participants del curs.

La tasca final consistirà en la formulació d'un cas pràctic per a l'aula, basat en els conceptes treballats.

L'avaluació de l'aprofitament del curs es realitzarà a través del seguiment de la participació i de les aportacions realitzades en els diferents blocs temàtics. Es tindrà en compte la participació i la reflexió personal. Els assistents hauran de participar en el 80% de les activitats del curs i lliurar les tasques que correspongui.

Mobirise

educadults.org
info@educadults.com

© 2024 Agencia Letra '